Počet položek: 0 0,- CZK
Barvy a laky PLUS
Dodáváme barvy, laky, napouštěcí oleje, olejové lazury, brusivo, štětce mycí pasty na ruce a stříkací techniku.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím, kterým je Povrchové úpravy Plus, s.r.o., s místem podnikání Zlín, Tř. Tomáše Bati 211, IČ 269 29 325, právnická osoba - společnost zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45780 (dále jen "Prodávající"), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

 2. Prodávající provozuje internetový obchod na internetových stránkách  http://eshop.barvyplus.cz (dále jen „Internetové stránky), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu).

 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webového rozhraní obchodu a další související právní vztahy.

 4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

 5. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 6. Prodávající může znění Obchodních podmínek doplňovat či jinak měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 7. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy není Spotřebitelem.

 8. Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Tyto vztahy se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník) a zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 9. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením Kupní smlouvy upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na Webovém rozhraní obchodu a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Internetových stránkách a Webovém rozhraní obchodu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Kupující může objednávat zboží ve Webovém rozhraní obchodu buď ze svého uživatelského účtu založeného na základě registrace Kupujícího provedené na Internetové stránce (dále jen „Uživatelský účet), anebo bez uživatelského účtu přímo z Webového rozhraní obchodu.

 2. Při registraci Uživatelského účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží Prodávající považuje za správné, ledaže by měl o jejich správnosti důvodné pochybnosti.

 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za následky porušení těchto povinnosti ze strany Kupujícího.

 4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

 5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet a/nebo Webové rozhraní obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 2. Pro objednání zboží Kupující vyplní objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávka zboží vytvořená na Webovém rozhraní obchodu je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Kupující má možnost před zasláním objednávky Prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

 3. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen „Potvrzení o obdržení objednávky), a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího).

 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 5. Kupní smlouva vzniká, jakmile si strany ujednaly její obsah, a to v okamžiku, kdy písemné oznámení Prodávajícího o přijetí objednávky (dále jen „Akceptace) je doručeno Kupujícímu elektronickou poštou na Elektronickou adresu kupujícího. Kupní smlouva nevznikne, jestliže Prodávající namísto Akceptace pošle Kupujícímu oznámení o odmítnutí objednávky, anebo oznámení s dodatkem a/nebo odchylkou, která byť i nepodstatně mění podmínky nabídky. V případě, že takové oznámení Prodávajícího obsahuje výhrady k objednávce, může se podle povahy výhrad jednat o nový návrh na uzavření Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až dosažením shody na všech smluvních podmínkách.

 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s balením, dodáním a/nebo úhradou kupní ceny zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu, a to způsobem, který zvolí v objednávkovém formuláři ve Webovém rozhraní obchodu.

 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby bude kupujícímu vystavena zálohová  faktura. Zboží bude expedováno po připsání úhrady na účet prodávajícího.

 4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad na veškeré zakoupené  zboží a případné náklady za přepravu zboží. Daňový doklad bude  kupujícímu předán v případě hotovostní platby při předání zboží. V  případě platby bezhotovostní (převodním příkazem, event. platební  kartou), bude daňový doklad zaslán kupujícímu po připsání úhrady na  účet prodávajícího.

  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 6. Platba platební kartou
  • platbu kartou provádíme prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
  • pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Přepravní služba  má uhrazeny od prodávajícího pouze 2 pokusy doručení. V případě, že  oba pokusy o doručení skončí neúspěšně, je zboží vráceno zpět  prodávajícímu. Kupující se zavazuje k úhradě nákladů prokazatelně  vynaložených prodávajícím na neúspěšné doručení zásilky. Jedná se o  nezbytné náklady, které musí prodávající uhradit přepravní společnosti  i v případě nedoručení zásilky. Tyto náklady se zavazuje kupující  uhradit do 10-ti pracovních dnů od odeslání písemné výzvy k úhradě ze  strany prodávajícího (mailem, nebo doporučeným dopisem na adresu  udanou kupujícím v okamžiku závazné objednávky).

 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího nebo přepravního listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 5. Prodávající odešle zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která se počítá od uzavření kupní smlouvy, je-li kupní cena zboží hrazena dobírkou, anebo od zaplacení kupní ceny, je-li kupní cena hrazena bezhotovostním převodem. Dodací lhůta činí tři (3) pracovní dny. V případě, že je v popisu zboží ve Webovém rozhraní obchodu uvedena delší lhůta expedice, je dodací lhůtou takto uvedená delší lhůta.

 6. Prodávající má právo odložit dodání zboží Kupujícímu do doby, než Kupující zcela splní své případné závazky vzniklé z dříve uzavřených Kupních smluv nebo v souvislosti s nimi.

   

  MOŽNOSTI ODBĚRU, PŘÍPADNĚ DORUČENÍ ZBOŽÍ:

        Osobní odběr na prodejně ve Zlíně

  Vyzvedněte si objednávku osobně v naší prodejně. Můžete zde konzultací získat užitečné informace k zakoupeným produktům. Můžete snadno doplnit objednávku produkty a pomůckami, které jste při sestavování Vaší objednávky nepovažovali za důležité, případně jde o výrobky, které se nenacházejí ve výběru produktů našeho e-shopu (novinky, či naopak akční výprodeje).

   Logo DPD     DPD CZ - balík na adresu

  Určeno pro přepravu výrobků, které nejsou tekuté, dále pro přepravu malých balení barev do 1 L a příslušenství. Protože zásilka u přepravce prochází přes automatickou třídící linku, zboží musí být uloženo v balíku (kartonu), jehož celková hmotnost nesmí přesáhnout 30 kg. V případě, že celková hmotnost zboží je vyšší, bude zásilka rozdělena do více balíků - tomu také odpovídá kalkulace ceny přepravy, která je pro danou zakázku při objednávce přepravy zákazníkovi zobrazována. Balné je nezanedbatelnou položkou, zahrnutou v ceně přepravného, protože zajištění nátěrových hmot pro přepravu je náročné.
  Společností DPD CZ můžeme přepravovat nátěrové hmoty v obalech maximálně do objemu 1 litr.  Obalů (objem 1L) může být maximálně 6 ks/ jeden účtovaný balík. Budou uloženy v kartonové krabici. Při větším množství obalů nejsme schopni zajistit náklad proti znehodnocení nákladu při průchodu přes automatickou třídící linku. Zkušenosti s přepravou tekutin, převyšujících hmotnost 7 kg přes DPD CZ jsou špatné. DPD CZ není ochoten uznat reklamaci přepravy, proto odmítáme vypravit tekutou zásilku s celkovou hmotností nad 7 kg. Pro zásilky s tekutinami o hmotnosti nad 5 kg jednoznačně doporučujeme společnost TOPTRANS. 

  V případě, že kupující objedná tekutý sortiment v obalech větších, než 1L, případně objedná tekutý sortiment v celkové hmotnosti nad 7kg, vyhrazuje si prodávající právo, změnit v takové objednávce způsob dopravy na "TOPTRANS". V potvrzení objednávky pak bude zobrazena příslušná cena dopravy při použití přepravní společnosti TOPTRANS. Cena dopravy zásilky je určena dle hmotnosti objednávky a přepravní vzdáleností. Počet kusů v zásilce není rozhodující, cena je stanovena na celou zásilku. 

        TOPTRANS - přeprava všech typů zásilek

  Společnost TOPTRANS přepravuje všechny velikosti obalů tekutin. Třídění zásilek v DEPU přepravce probíhá ručně, nikoliv přes automatickou linku, což je bezpečnější pro přepravu zásilek. Tento způsob manipulace umožňuje přepravu typů zásilek, které by automatické třídící linky s válečkovými dopravníky neakceptovaly (kovové nádoby rozličných velikostí a tvarů).
  Dle hmotnosti zboží v košíku a zadaném údaji o cílovém regionu, náš systém zobrazuje orientační cenu dopravy. Cena za přepravu se u společnosti TOPTRANS vypočítává dle hmotnosti a vzdálenosti přepravy. Náš systém zobrazuje cenu dopravy pro zásilky do maximální celkové hmotnosti 280kg.
  Na celkovou cenu přepravy zásilky nemá vliv rozdělení zásilky do více kusů (plechovky, kartony, role, atp.) Cena přepravy zásilky souvisí s celkovou hmotností zásilky, včetně obalového materiálu (do 5 kg, do 15kg, do 30kg, do 50kg, do 75kg, do 100kg, do 150 kg, do 200kg, do 280kg) a s přepravní vzdáleností. Pro zásilky o hmotnosti nad 280kg stanovujeme cenu individuálně.
  Některé regiony jsou rozlehlé, proto se ceny dopravy liší při stejné hmotnosti i v rámci jediného regionu. Z tohoto důvodu Vám skutečnou cenu za přepravu překontrolujeme až po uložení objednávky do systému. Cenu Vám potvrdíme a v případě odlišnosti od předpokládané ceny, počkáme na Vaše potvrzení objednávky. Zobrazená cena zpravidla odpovídá ceně přepravy zásilky ze Zlína do hlavního města regionu zadaného adresátem zásilky (kupujícím).

        Česká Pošta - balík do ruky

  Česká pošta - tento typ přepravy je určen především pro netekuté zboží - tedy dopravě doplňkového sortimentu k nátěrovým hmotám (např. malířské nářadí), případně sypkých, či pastovitých produktů (tmely, stěrky), dále pak k přepravě nejmenších balení tekutin. Prostřednictvím České Pošty expedujeme balíky do celkové maximální hmotnosti 10kg.

  Česká Pošta od 1.3.2019 účtuje cenu dopravného dle velikosti zásilky, nikoliv hmotnosti zásilky, proto dnes hmotnost slouží pouze pro odhad velikosti balíku. Pro určení ceny ze strany České Pošty, a.s., rozhodující je velikost balíku. Objednávce je přiřazena cena, která odpovídá průměrné ceně námi expedovaných balíků. Pokud některý z rozměrů balíku přesáhne hodnotu 50cm, je nutno řešit cenu přepravného individuálně, protože standardní cena nepočítá s příplatky za "nadrozměr". Hmotnost balíku včetně obalového materiálu může být maximálně 10 kg. V ceně je zahrnuto rovněž balné, protože naše zásilky je třeba velmi dobře zajistit proti poškození. Pro zásilky s tekutinami o hmotnosti nad 5 kg jednoznačně doporučujeme společnost TOPTRANS, protože Česká Pošta, a.s. má výhrady pro převzetí tekutých zásilek k přepravě. 

  V případě, že kupující objedná tekutý sortiment v obalech větších, než 1L, případně objedná tekutý sortiment v celkové hmotnosti nad 5kg, vyhrazuje si prodávající právo, změnit v takové objednávce způsob dopravy na "TOPTRANS". V potvrzení objednávky pak bude zobrazena příslušná cena dopravy při použití přepravní společnosti TOPTRANS. Cena dopravy zásilky je určena dle hmotnosti objednávky a přepravní vzdálenosí. Počet kusů v zásilce není rozhodující, cena je stanovena na celou zásilku. 

        Česká Pošta - balík na poštu

  Česká pošta - tento typ přepravy je určen především pro netekuté zboží - tedy dopravě doplňkového sortimentu k nátěrovým hmotám (např. malířské nářadí), případně sypkých, či pastovitých produktů (tmely, stěrky), dále pak k přepravě nejmenších balení tekutin. Prostřednictvím České Pošty expedujeme balíky do celkové maximální hmotnosti 10kg.

  Česká Pošta od 1.3.2019 účtuje cenu dopravného dle velikosti zásilky, nikoliv hmotnosti zásilky, proto dnes hmotnost slouží pouze pro odhad velikosti balíku. Pro určení ceny ze strany České Pošty, a.s., rozhodující je velikost balíku. Objednávce je přiřazena cena, která odpovídá průměrné ceně námi expedovaných balíků. Pokud některý z rozměrů balíku přesáhne hodnotu 50cm, je nutno řešit cenu přepravného individuálně, protože standardní cena nepočítá s příplatky za "nadrozměr". Hmotnost balíku včetně obalového materiálu může být maximálně 10 kg. V ceně je zahrnuto rovněž balné, protože naše zásilky je třeba velmi dobře zajistit proti poškození. Pro zásilky s tekutinami o hmotnosti nad 5 kg jednoznačně doporučujeme společnost TOPTRANS, protože Česká Pošta, a.s. má výhrady pro převzetí tekutých zásilek k přepravě. 

  V případě, že kupující objedná tekutý sortiment v obalech větších, než 1L, případně objedná tekutý sortiment v celkové hmotnosti nad 5kg, vyhrazuje si prodávající právo, změnit v takové objednávce způsob dopravy na "TOPTRANS". V potvrzení objednávky pak bude zobrazena příslušná cena dopravy při použití přepravní společnosti TOPTRANS. Cena dopravy zásilky je určena dle hmotnosti objednávky a přepravní vzdálenosí. Počet kusů v zásilce není rozhodující, cena je stanovena na celou zásilku. 

   

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených zákonem, přičemž prodlení Prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy; v případě, že Prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s Kupujícím, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným Prodávajícímu; Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v důsledku prodlení Prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle Kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu Kupujícího. Další ujednání obsažená v VI. odst. 2 až odst. 7 se na Kupujícího, který je podnikatelem, nevztahují.

 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, či bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím. Kupující bere na vědomí, že konečný vzhled nátěrových hmot se může lišit od digitálních barev a vzorků povrchu prezentovaných v internetovém obchodu u jednotlivých výrobků, takže konečný výsledek je vždy jedinečný. Kupující musí při výběru odstínu vždy vzít v úvahu specifika každého materiálu a předem si nátěrovou hmotu vyzkoušet. V případě, kdy platí, že zboží je svým charakterem individuální  variantou na přání kupujícího (barevně tónovaná nátěrová hmota), a  současně platí, že kupující odstupuje od smlouvy bez prokazatelného  nedostatku na straně prodávajícího (vadný odstín), je kupující povinen  uhradit prodávajícímu nezbytné náklady (materiál + práce) na zhotovení  zboží. Obě smluvní strany (Prodávající i Kupující) se společně a  nerozdílně o svobodné vůli dohodly, že za takové náklady se považuje  hodnota 80% hodnoty ceny prodávaného zboží bez přepravních nákladů. V  tomto případě je kupující povinen vrátit na vlastní náklady zboží zpět  prodávajícímu. Zboží musí být neporušené, v původních obalech a  množství.

 3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 2 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny (místa podnikání) Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.

 4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI. odst. 3 se Kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že Kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta (0,5 %) z kupní ceny za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující není oprávněn podmínit vrácení zboží zaplacením peněžité částky, např. dobírkou. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nese Kupující, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. VI. odst. 4 je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. VI. odst. 3 vrátí Prodávající kupní cenu včetně nákladů na dodání Kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým od Kupujícího peněžní prostředky přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Kupujícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

 7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo na náhradu za snížení hodnoty zboží podle § 1833 Občanského zákoníku. Právo na náhradu podle předchozí věty a právo na zaplacení smluvní pokuty dle čl. VI. odst. 4 je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti peněžitým pohledávkám Kupujícího z odstoupení od smlouvy, i když pohledávky nebudou po splatnosti.

 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také v případě, že plnění jejího předmětu se stane nemožným, zboží se nevyrábí nebo není na skladě dodavatele, nebo změní-li se výrazně cena zboží (např. v důsledku kurzovních výkyvů).

 9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

 1. Práva z vadného plnění a záruka za jakost u Kupní smlouvy, kterou uzavírá Kupující, který je podnikatelem, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku; ujednání obsažená v dalších odstavcích tohoto článku VII. se na Kupujícího, který je podnikatelem, nevztahují.

 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práva z vadného plnění a záruky za jakost Prodávajícího, se řídí zejména § 2161 a násl. Občanského zákoníku.

 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal má zboží jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Kupující bere na vědomí, že konečný vzhled nátěrových hmot se může lišit od digitálních barev a vzorků povrchu prezentovaných v internetovém obchodu u jednotlivých výrobků, takže konečný výsledek je vždy jedinečný. Kupující musí při výběru odstínu vždy vzít v úvahu specifika každého materiálu a předem si nátěrovou hmotu vyzkoušet.

 4. V případě, že věc při převzetí má vady, Kupující má právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou celé věci, součásti věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující od smlouvy odstoupit. Kupující může požadovat přiměřenou slevu, neodstoupil-li od smlouvy nebo neuplatnil-li právo na dodání nové věci, na výměnu její součásti nebo na opravu věci. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu existující již při jejím převzetí.

 5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, IČ a místo podnikání. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

VIII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Postup reklamace vad u Kupní smlouvy, kterou uzavírá Kupující, který je podnikatelem, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku; další ujednání obsažená v článku VIII. odst. 2 až odst. 5 se na Kupujícího, který je podnikatelem, nevztahují.

2. V případě reklamace doporučujeme nejdříve kontaktovat Prodávajícího telefonicky nebo elektronickou poštou. Vada je oznámena Prodávajícímu, jakmile mu dojde písemná reklamace Kupujícího osahující označení zboží a popis vady a jejích projevů. Spolu s písemnou reklamací zašle Kupující Prodávajícímu také reklamované zboží a přiloží též kopii dokladu o koupi zboží.

3. V případě nátěrových hmot nese Prodávající odpovědnost za chemické a  estetické vlastnosti výrobku (konkrétně: odstín, viskozita a  garantované chemické složení). Prodávající nenese odpovědnost za  kvalitu konečného ošetřovaného produktu, protože kvalita povrchové  úpravy je do značné míry závislá na kvalitě aplikace nátěrové hmoty.  Kvalitu aplikace Prodávající není schopen ovlivnit. Prodávající ani  výrobce nenesou odpovědnost za vady výrobku vzniklé v důsledku  nedodržení aplikačního postupu, či použití výrobku (nátěrové hmoty) k  nevhodnému účelu. Kupující potvrzuje, že se seznámil s možnostmi  produktu, které jsou definovány aktuálním Technickým listem  zakoupeného produktu, zveřejněného na www.barvyplus.cz

4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající.

5. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Kupujícího nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

6. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnuté reklamace Prodávající vydá Kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7. Zboží po reklamaci (tj. nové, opravené, jiné dle dohody, nebo původní, nebyla-li reklamace oprávněná) Prodávající dodá Kupujícímu na jeho adresu uvedenou v oznámení o vadách nebo jinde písemně při reklamaci, jinak na adresu uvedenou při sjednávání Kupní smlouvy.

8. Peněžitá plnění z reklamace (tj. kupní cenu, slevu z kupní ceny apod.) Prodávající poukáže Kupujícímu na bankovní účet uvedený Kupujícím v oznámení o vadách nebo jinde písemně při reklamaci, jinak na bankovní účet uvedený při sjednávání Kupní smlouvy, anebo poštovní poukázkou na adresu zjištěnou podle čl. VIII. odst. 6. Prodávající je oprávněn tato plnění poskytnout Kupujícími i v hotovosti při vyřízení reklamace.

9. V případě, že si Kupující zboží po reklamaci nevyzvedne nebo nepřevezme, je Prodávající oprávněn účtovat skladné 25,- Kč za každý den uskladnění nevyzvednutého zboží.

10. INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ - MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 • Kupující, který je spotřebitelem, má podle § 20d a následujících Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Spotřebitelský spor“).
 • Subjektem mimosoudního řešení Spotřebitelských sporů pro zboží nabízené Prodávajícím na Internetových stránkách, resp. Webovém rozhraní obchodu je Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje na ni jsou: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 • Mimosoudní řešení Spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího. Využitím mimosoudního řešení není dotčeno právo Kupujícího uplatnit své právo u soudu.
 • Mimosoudní vyřizování stížností Kupujícího v souvislosti s Kupní smlouvou, nejde-li o Spotřebitelský spor, zajišťuje Prodávající prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v závěru těchto Obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížností Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

IX. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Kupující bere na vědomí, že některé zboží je dodáváno v pouzdrech nebo jiných schránkách, které jsou (podle návodu k použití, jiných informací předaných Kupujícímu spolu se zbožím nebo už jen podle povahy zboží) nezbytné nebo podstatné pro zachování užitných nebo jiných vlastností zboží, a nejsou proto pouhým obalem zboží, ale jeho součástí či příslušenstvím. Na taková pouzdra a jiné schránky se vztahují plně ustanovení těchto Obchodních podmínek o zboží.

 3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

 4. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetových stránek nebo v důsledku užití Internetových stránek v rozporu s jejich určením.

 7. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v závěru těchto Obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížností Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje).

 3. Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.

 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

 5. Prodávající může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, zpracováním Osobních údajů Kupujícího. Kromě osob dopravujících zboží, nebudou Osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

 8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a může požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na Elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na Elektronickou adresu kupujícího.

 11. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním Osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle zprávu na adresu elektronické pošty Prodávajícího nebo tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu telefonicky.

 12. V případě, že Kupující bezdůvodně odmítne převzít zásilku s objednaným zbožím, je Prodávající oprávněn uvést jméno a příjmení nebo název Kupujícího a město doručení zásilky na Internetových stránkách v seznamu neseriózních zákazníků. V případě, že Kupující ani po výzvě neuhradí fakturu za dodané zboží, je Prodávající oprávněn uvést jméno a příjmení nebo název Kupujícího a město doručení zásilky na Internetových stránkách v seznamu neplatičů.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah související s užitím Internetových stránek nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v objednávce provedené přímo ve Webovém rozhraní obchodu. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

 3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení a namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

 4. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2016.

 5. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 6. Kontaktní údaje Prodávajícího:

Povrchové úpravy Plus, s.r.o.

Ing. Radim Bětík

Tř. Tomáše Bati 211
763 02 Zlín – Louky

 

Ve Zlíně dne 01.04.2016 

Příloha obchodních podmínek - Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Prodávající (Adresát):

Povrchové úpravy Plus, s.r.o.

IČ: 269 29 325, DIČ: 269 29 325,

Tř. Tomáše Bati 211
763 02 Zlín – Louky

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Eshop, ve kterém bylo zboží zakoupeno : https://eshop.barvyplus.cz

Datum objednání zboží: _________________ číslo faktury: _________________

Jméno a příjmení kupujícího (spotřebitele): ______________________________

Adresa kupujícího (spotřebitele):

__________________________________________________________________________

Bankovní účet pro vrácení prostředků: _________________/_______

Datum _________________

_________________

podpis